Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden voor online verkoop ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle verkoopcontracten die worden gesloten tussen "Drop S.r.l." (statutair gevestigd te Montegranaro (FM), Viale Sandro Pertini no. 1, postcode 63812, fiscaal nummer en BTW-nummer 01383870431, hierna "Drop" of de "Verkoper"), die namens de fabrikant "Corneliani S.p.A." (statutair gevestigd te Milaan (MI), Via Durini no. 24, postcode 20122, fiscaal nummer en BTW nr. 11762610969, hierna "Corneliani" of de "Verkoper") de producten van het merk "Corneliani" verkoopt die te koop worden aangeboden in de online winkel op "www.corneliani.com" ("Website"), en de klant, die overeenkomstig artikel 3 van It. wetsbesluit nr. 206/2005 ("Consumentenwet") wordt beschouwd als een consument, d.w.z, een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met enige ondernemers-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit die wordt uitgeoefend ("Klant"), op basis van bestellingen die elektronisch via de Website worden ingediend. Drop behoudt zich derhalve het recht voor om bestellingen van andere partijen dan de Klant niet te verwerken.

1.2 Door bij de aankoop van een product op de Website deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verklaart de Klant dat hij zorgvuldig kennis heeft genomen van de inhoud ervan en verbindt hij zich ertoe de bepalingen ervan na te leven. De Klant mag geen producten via de Website kopen indien hij deze Algemene Voorwaarden niet aanvaardt.

1.3 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de nationaliteit van de Klant, op voorwaarde dat de levering van de producten plaatsvindt in een van de landen waar de online-verkoopservice actief is, die in de voettekst van de Website onder "verzending” worden vermeld.

2. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

2.1 Drop behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden, indien dergelijke wijzigingen noodzakelijk kunnen zijn om te voldoen aan nieuwe wettelijke bepalingen, om technische redenen, om deze aan te passen aan de door Drop aangenomen verkoopmodellen of om de rechten van de Partijen beter te beschermen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden wordt van tijd tot tijd op de Website gepubliceerd. In elk geval is op elke aankoop de versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing die van kracht is op het ogenblik dat de respectieve bestelling wordt geplaatst.

3. Een account aanmaken

3.1 Om over te gaan tot de aankoop van producten op de Website, moet de Klant ofwel (i) toegang krijgen tot de Website met zijn authenticatiegegevens die reeds zijn verkregen na het aanmaken van een account op zijn naam op de Website, ofwel (ii) een nieuwe account aanmaken op de Website, ofwel (iii) overgaan tot de aankoop als "gast"-gebruiker, zonder dat enige registratie vereist is.

3.2 Om een nieuwe account op de Website aan te maken, moet de Klant (i) de velden van het registratieformulier correct invullen, door alle daarin gevraagde gegevens in te voeren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: voornaam, achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord), (ii) bevestigen dat hij het privacybeleid op de Website heeft gelezen en eventuele aanvullende toestemmingen heeft verleend, en (iii) de registratie bevestigen.

3.3 Bij het aanmaken van een account op de Website, moet de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen, waarvan de lengte niet minder dan 8 tekens mag zijn, in overeenstemming met de criteria voor het aanmaken van wachtwoorden die van tijd tot tijd op de Website worden aangegeven. De Klant erkent en aanvaardt dat de toegangsgegevens tot de Website persoonlijk zijn en niet aan derden bekend mogen worden gemaakt of mogen worden overgedragen. De Klant verbindt zich ertoe zijn wachtwoord geheim te houden en Drop onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van onbevoegd gebruik van het account of verlies of verduistering van de toegangsgegevens door een schriftelijke mededeling te richten aan Drop op de in artikel 16 genoemde adressen, met een gedetailleerde uitleg van het incident en een kopie van zijn identiteitsbewijs. Na ontvangst van de kennisgeving van de Klant zal Drop de toegangsgegevens van de Klant blokkeren en de Klant voorzien van nieuwe toegangsgegevens. Drop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat de Klant zijn wachtwoord niet veilig heeft opgeslagen of Drop niet op de hoogte heeft gesteld van ongeoorloofd gebruik, verlies of diefstal van het wachtwoord. De Klant aanvaardt alle aansprakelijkheid jegens Drop voor enig verlies en/of schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van zijn account.

3.4 Registratie op de Website is gratis, met dien verstande dat (i) de kosten van de internetverbinding die wordt gebruikt voor toegang tot de Website voor rekening van de Klant komen, volgens de tarieven, voorwaarden en bepalingen die door de eigen provider worden gehanteerd, en (ii) de aankoop van een product op de Website voor de Klant de verplichting met zich meebrengt om de voor dat product verschuldigde vergoedingen aan Drop te betalen.

3.5. Na registratie op de Website ontvangt de Klant een e-mailbericht op het tijdens de registratie aangegeven adres.

3.6. De Klant kan zijn account te allen tijde opzeggen door een e-mail te sturen naar Drop op het in artikel 16 hieronder vermelde adres. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving wordt elke contractuele relatie tussen de Klant en Drop - met uitzondering van bestellingen die reeds vóór het annuleringsverzoek zijn verzonden - geacht te zijn beëindigd en worden de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant gewist.

 

4. Inloggen als gast

4.1 De Klant kan via de Website ook aankopen doen als gast, zonder een account op de Website aan te maken. In dat geval dient de Klant (i) de velden van het formulier op de Website correct in te vullen, door alle daarin gevraagde gegevens in te voeren (bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot: voornaam, voornaam, facturatie- en leveringsadres, e-mailadres), (ii) te bevestigen dat hij kennis heeft genomen van het privacybeleid op de Website en eventuele bijkomende toestemmingen te verstrekken, en (ii) deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

4.2 Nadat het formulier is ingevuld, kan de Klant een betaalmethode kiezen uit de in het volgende artikel 8.1 aangegeven methoden en zijn bestelling elektronisch bij Drop indienen.

 

5. Sluiting van het koopcontract

5.1 De Klant dient de producten te selecteren en in het winkelwagentje te plaatsen, onverminderd de mogelijkheid om de inhoud van het winkelwagentje op elk moment te wijzigen of te wissen alvorens over te gaan tot het indienen van de bestelling.

5.2 Het indienen van een bestelling via de Website vormt een bindend aanbod tot aankoop van de geselecteerde producten en derhalve het sluiten van een koopcontract, dat in zijn geheel zal worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden ("Contract").

5.3 Alvorens de bestelling te bevestigen, is de Klant verplicht om het overzicht van de bestelling te controleren om er zeker van te zijn dat alle verstrekte gegevens correct zijn. Eventuele fouten bij de gegevensinvoer kunnen worden gecorrigeerd met behulp van de functies voor het bewerken van gegevens op de Website. Zodra de bestelling is ingediend, is het niet meer mogelijk correcties aan te brengen.

5.4 Zodra de bestelling is verzonden, stuurt Drop de Klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling, met daarin het bestelnummer en de details van de geplaatste bestelling ("Ontvangstbevestiging"). De Onvangstbevestiging geldt als aanvaarding van de bestelling.

5.5. De Klant is verplicht het bestelnummer in de Ontvangstbevestiging te bewaren ten behoeve van eventuele communicatie met Drop.

5.6. Bij gebreke van een ontvangstbevestiging wordt het aanbod van de Klant om een Contract te sluiten geacht te zijn verworpen. Drop zal de Klant onverwijld op de hoogte stellen van de niet-aanvaarding van de bestelling en eventuele reeds betaalde bedragen terugbetalen overeenkomstig art. 8.7.

6. Selectie van de producten

6.1 De Klant kan alleen producten kopen uit de catalogus die op de Website is gepubliceerd en die beschikbaar zijn op het moment dat de Klant zijn bestelling plaatst. De productcatalogus kan periodiek worden bijgewerkt, zodat Drop niet garandeert dat een product beschikbaar zal blijven, noch dat alle maten/versies van elk product/kleur in de catalogus beschikbaar zullen zijn.

6.2 Elk product gaat vergezeld van een beschrijving van zijn voornaamste kenmerken. Het is mogelijk dat de afbeeldingen en kleuren van de producten in de beschrijvende fiches niet getrouw overeenkomen met de werkelijkheid, als gevolg van de instellingen van de computersystemen of apparaten die door de Klant worden gebruikt om de Website te bekijken. Daarom moeten de gepubliceerde beelden worden opgevat als indicatief binnen de grenzen van de normale tolerantie.

6.3 De producten op de Website zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Indien het gekozen product weliswaar kan worden geselecteerd, maar tijdelijk niet beschikbaar is, zal Drop de Klant hiervan onverwijld per e-mail op het door de Klant opgegeven adres in kennis stellen, met vermelding van het tijdstip waarop het product weer beschikbaar zal zijn en de geschatte leveringsdatum voor aanvaarding door de Klant. In geval van permanente onbeschikbaarheid van producten zal Drop de Klant onverwijld per e-mail op de hoogte stellen, met vermelding van beschikbare vervangende producten. Tenzij de Klant verzoekt om de aankoop van een vervangend product, wordt het Contract geacht te zijn beëindigd en zal Drop alle reeds door de Klant betaalde bedragen terugbetalen.

7. Prijzen van de producten

7.1 De op de Website vermelde verkoopprijzen zijn inclusief BTW, indien van toepassing afhankelijk van het land waarnaar de producten worden verzonden.

7.2 De verkoopprijzen die van toepassing zijn op de Klant zijn de prijzen die online gepubliceerd zijn op het moment van indienen van de bestelling. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de definitieve prijs te controleren alvorens de bestelling in te dienen.

7.3 In geval van een herkenbare fout in de vermelding van de prijs van een product of in de berekening van het gevraagde bedrag als betaling, zal Drop het bestelvoorstel niet accepteren en contact opnemen met de Klant om hem in staat te stellen het juiste bestelvoorstel toe te sturen.

7.4 Drop behoudt zich het recht voor om verschillende verkoopprijzen toe te passen afhankelijk van het land waarnaar de producten worden verzonden.

7.5. Alle productprijzen op de Website zijn exclusief verzendkosten.

8. Betalingen; facturering; terugbetalingen

8.1 De betaalmethoden die ter beschikking staan van de Klant worden hieronder opgesomd:

 • Creditcards (Visa, Mastercard, American Express, Maestro);
 • PayPal
 • Vooraf per bankoverschrijving of iDeal, Sofort, Giropay.
 • Klarna

 

8.2 Het betalingssysteem aanvaardt alleen kaarten van de circuits Visa, MasterCard, American Express en Maestro, alsook PostePay-kaarten (Visa Electron-kaarten die niet geschikt zijn voor online-betalingen zijn uitgesloten).

8.3 In geval van betaling met PayPal wordt de Klant doorgeleid naar een pagina op de PayPal-site waar, na het invoeren van zijn e-mailadres en wachtwoord, de betaling zal worden uitgevoerd. De financiële gegevens van de Klant worden niet gedeeld met Drop, maar worden rechtstreeks door PayPal afgehandeld. Betaling kan alleen geschieden via een geverifieerde Paypal-rekening, waarvoor u zich kunt aanmelden op de PayPal-site.

8.4 In geval van aankoop met een creditcard of PayPal-betaalmethode, zal de transactie worden toegestaan op het moment van de bestelling. Drop zal de bestelling niet accepteren indien de betreffende exploitant geen toestemming geeft voor betaling.

8.5 Om u de betaalmethoden van Klarna aan te kunnen bieden, kunnen wij tijdens het afrekenen uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op uw behoeften kan afstemmen. Uw doorgegeven persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Klarna.

8.6 Drop behoudt zich het recht voor de Klant om aanvullende informatie te vragen (bijvoorbeeld een vast telefoonnummer) of om kopieën te sturen van documenten die het eigendom van de gebruikte creditcard aantonen, uitsluitend ten behoeve van de verificaties die noodzakelijk zijn voor betaling met een creditcard en voor de verdere bescherming en vrijwaring van de Klant. Bij gebreke van de vereiste documentatie behoudt Drop zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden. .

8.7 Bij betaling per bankoverschrijving vooraf of per iDeal, Sofort, Giropay wordt de bestelling pas verzonden na daadwerkelijke bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van Drop. Het bewijs van de bankoverschrijving, inclusief het TRN (transaction reference number) moet uiterlijk 3 (drie) werkdagen na de datum van aanvaarding van de bestelling bij Drop binnen zijn (per e-mail aan CUSTOMERCARE@CORNELIANI.IT).

8.8 In geval van annulering of niet-aanvaarding van de bestelling zal Drop de Klant zo spoedig mogelijk de reeds betaalde bedragen terugbetalen. Terugbetaling van door de Klant aan Drop betaalde bedragen geschiedt via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt om de aankoop te doen. Terugbetalingen zullen worden verwerkt in de tijd en op de wijze zoals voorgeschreven door de exploitant van dat betaalinstrument. Indien er geen overeenstemming is tussen de in het bestelvoorstel vermelde geadresseerde van de bestelling en de persoon die de voor de aankoop verschuldigde bedragen heeft betaald, geschiedt de terugbetaling van de bedragen, in geval van uitoefening van het herroepingsrecht, in elk geval aan de persoon die de betaling heeft verricht. Er zij op gewezen dat bij onlineverkopen, volgens artikel 22 van It. presidentieel decreet nr. 633 van 26/10/1972 en artikel 2, onder oo), van It. presidentieel decreet nr. 696 van 21 december 1996 (zoals bevestigd bij It. resolutie nr. 274/E van 5 november 2009), de verkoper niet verplicht is een factuur (noch een kassabon of fiscaal ontvangstbewijs) uit te reiken aan de consument-koper (d.w.z. die geen btw-plichtige is). De klant kan Drop S.r.l. echter verzoeken om, indien gewenst, tijdens de aankoopprocedure een fiscale factuur uit te schrijven. In dat geval stuurt Drop S.r.l. de gevraagde factuur naar het e-mailadres of het woonadres dat tijdens de registratie is opgegeven. Voor het uitschrijven van de factuur gelden de gegevens die de klant bij de bestelling heeft verstrekt. Nadat de factuur is uitgeschreven, is het niet meer mogelijk de aangegeven gegevens te wijzigen, zodat de klant wordt verzocht de ingevoerde gegevens zorgvuldig te controleren alvorens verder te gaan met het indienen van de bestelling. Indien de factuur niet tijdens de aankoopprocedure is aangevraagd, kan zij in geen geval achteraf worden aangevraagd en uitgeschreven. Indien de consument-koper niet verzoekt om afgifte van een factuur, zendt Drop S.r.l. de consument in ieder geval - naar het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres of woonadres - een aankoopbewijs, zonder fiscale geldigheid, dat alleen bruikbaar is voor assistentie- of garantiedoeleinden.

9. Verzending en levering van de producten

9.1 Producten die op de Website worden gekocht, worden geleverd op het verzendadres dat door de Klant is aangegeven bij de registratie op de Website of bij de aankoop van het product. De levering van de producten wordt verricht door gecontracteerde koeriersdiensten op het door de Klant in het bestelformulier aangegeven verzendadres.

9.2 Bij aflevering van de producten aan de koerier ontvangt de Klant een bevestigingsbericht per e-mail van Drop, waarin uitdrukkelijk de naam van de gebruikte koerier, de geschatte levertijd en de traceercode worden vermeld, waarmee de Klant de zending voortdurend kan volgen ("Bevestiging van verzending"). De datum van verzending van de producten valt samen met de datum waarop de producten aan de vervoerder worden overhandigd voor levering.

9.3 De leveringstermijnen en -kosten variëren naar gelang van het land van bestemming. In ieder geval zijn de levertijden indicatief en niet bindend voor Drop. De verzendkosten worden voorgeschoten door de Verkoper en komen ten laste van Corneliani, behalve voor leveringen aan de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Rusland, waarvoor de verzendkosten van de producten ten laste komen van de Klant, die hiervan in kennis wordt gesteld tijdens het aankoopproces, voorafgaand aan het indienen van de bestelling. Corneliani behoudt zich het recht voor om de kosten voor verzending zoals hierboven uiteengezet te wijzigen, bijvoorbeeld door gratis verzending alleen aan te bieden voor aankopen die een bepaalde bestedingsdrempel overschrijden en/of alleen voor bepaalde verzendlanden, door dit op de Website te benadrukken en de Klant hiervan op de hoogte te stellen tijdens het aankoopproces voordat de bestelling wordt geplaatst. Eventuele douanerechten worden door de verkoper voorgeschoten en komen voor rekening van Corneliani, met uitzondering van zendingen naar Rusland en Zwitserland, waar de douanerechten geheel voor rekening van de klant komen. Voor zendingen naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada komen de belastingen op goederen en diensten (Goods and Services Taxes, GST) volledig voor rekening van de Klant. Het is mogelijk dat Drop niet kan leveren op locaties die bijzonder moeilijk te bereiken zijn; in dergelijke gevallen zal Drop de Klant op de hoogte stellen van het niet aanvaarden van de bestelling.

9.4 Bij de levering van het (de) product(en) dient de Klant na te gaan of (i) het aantal colli overeenstemt met het aantal dat uit de vervoerdocumenten blijkt en (ii) de verpakking intact is en geen sporen van beschadiging, manipulatie of wijziging vertoont. Indien deze controle geen positief resultaat oplevert, dient de Klant onmiddellijk de nodige klachten in te dienen bij de vervoerder, hetzij door het product te weigeren, hetzij door het te aanvaarden onder schriftelijk voorbehoud op het vervoersdocument. Bij gebreke daarvan kan de Klant, na ondertekening van het document van de koerier, geen bezwaar meer maken tegen de uiterlijke kenmerken van het geleverde. Daarnaast dient de Klant Drop, door contact op te nemen met de Klantenservice in overeenstemming met artikel 16, uiterlijk 8 (acht) dagen na de datum van levering van het product op de hoogte te stellen van problemen met betrekking tot de fysieke integriteit, correspondentie of volledigheid van de ontvangen producten. Het recht van de Klant op de wettelijke garantie van conformiteit overeenkomstig artikel 13 hieronder en het recht op herroeping overeenkomstig artikel 14 hieronder blijven onverlet.

10. Late levering

10.1 Indien een Contract is gesloten en de levering van de door de Klant bestelde producten niet binnen de meegedeelde termijn heeft plaatsgevonden, wordt de termijn voor de levering van de producten aan de Klant verlengd tot een maximum van 30 (dertig) dagen vanaf de sluiting van de Contract.

10.2 Overeenkomstig artikel 61 van de It. Consumentenwet kan de Klant, indien Drop de producten niet binnen de meegedeelde termijn of binnen de in artikel 10.1 bedoelde termijn levert:

 • het Contract herroepen op de wijze bepaald in artikel 14.2 en terugbetaling verkrijgen overeenkomstig artikel 14.4;
 • of Drop verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende, aan de omstandigheden aangepaste termijn. Indien de aanvullende termijn verstrijkt zonder dat de producten zijn geleverd, heeft de Klant het recht het Contract op te zeggen, onverminderd het recht op terugbetaling van alle voor de uitvoering van het Contract betaalde bedragen en op eventuele schadevergoeding.

 

11. Afhalen van de producten

11.1 In geval van niet-levering van de producten wegens afwezigheid van de Klant of om een andere reden (verkeerd adres, adres niet gevonden, enz.), zal een nieuwe leveringspoging worden ondernomen of zal de koerier de producten in zijn magazijn bewaren tot ze worden afgehaald door de Klant, die hiervan in kennis zal worden gesteld met de kennisgeving van de leveringspoging. Indien de producten niet binnen de in de kennisgeving van de leveringspoging vermelde termijn worden afgehaald, worden ze teruggestuurd naar Drop. In een dergelijk geval wordt het Contract geacht van rechtswege beëindigd te zijn overeenkomstig artikel 1456 van het It. Burgerlijk Wetboek door het verzenden van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant per e-mail, en wordt de betreffende bestelling geannuleerd. Binnen 15 (vijftien) dagen betaalt Drop de door de Klant voor de producten betaalde prijs terug, verminderd met de som van:

- €10,00 voor Italië;
- €50,00 voor Europa;
- €50,00 voor het Verenigd Koninkrijk, om te zetten in de plaatselijke valuta op basis van de wisselkoers die geldt op het moment van de vergoeding;
- $50,00/$ CAN 50.00  voor de Verenigde Staten en Canada, om te zetten in de plaatselijke valuta op basis van de wisselkoers die geldt op het moment van de vergoeding;
- €50,00 voor Rusland, om te zetten in de plaatselijke valuta op basis van de wisselkoers die geldt op het moment van de vergoeding.

Deze bedragen worden verstrekt als vergoeding van de kosten van de mislukte verzending, de kosten voor het retourneren van de producten aan Drop, en alle andere kosten die Drop heeft moeten maken vanwege het niet afleveren van de producten als gevolg van de afwezigheid of traagheid van de Klant bij het nakomen van zijn verplichting tot ontvangst.

11.2 Na de in artikel 11.1 bedoelde kennisgeving dient de Klant die om levering van de eerder bestelde producten wenst te verzoeken, noodzakelijkerwijs over te gaan tot een nieuwe bestelling, onverminderd het recht van Drop om een dergelijke bestelling te weigeren.

12. Verklaringen en garanties van de klant

12.1 De Klant verklaart en garandeert:

 • deze Algemene Voorwaarden rechtsgeldig te kunnen aanvaarden;
 • meerderjarig te zijn;
 • dat de persoonsgegevens en andere informatie die aan Drop zijn verstrekt bij de registratie op de Website of de aankoop van een product waarheidsgetrouw, correct en up-to-date zijn. Drop behoudt zich het recht voor de verstrekte informatie te allen tijde en met alle haar ter beschikking staande middelen te verifiëren, onder meer door de Klant om passende bewijsstukken te verzoeken, en in geval van een inbreuk het account van de Klant te sluiten of op te schorten;
 • die de Website zal gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, zich onthoudend van elke vorm van direct en/of indirect gebruik van de Website dat in strijd is met de wet, deze Algemene Voorwaarden, of inbreuk maakt op de rechten van derden.

 

12.2 De Klant verplicht zich Drop te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, acties, kosten, uitgaven en claims die kunnen voortvloeien uit de schending door de Klant van de in artikel 12.1 uiteengezette verklaringen en garanties, onverminderd in elk geval het recht van Drop om het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen krachtens artikel 1456 van het It. Burgerlijk Wetboek.

 

13. Wettelijke conformiteitsgarantie

13.1 De producten die via de Website aan de Klant worden verkocht, worden gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie van artikel 128 en volgende van de It. Consumentenwet (“Wettelijke Garantie"). Om gebruik te maken van de garantie, moet de Klant de factuur (of de aankoopbon of het vervoersdocument) die hij bij de levering ontvangt, bewaren en voorleggen.

13.2 De Wettelijke Garantie kan worden ingeroepen voor elk conformiteitsgebrek dat bestond op het tijdstip van levering van het product, op voorwaarde dat het conformiteitsgebrek zich heeft geopenbaard binnen een periode van 2 (twee) jaar vanaf de levering van het product. De Klant is verplicht het conformiteitsgebrek te melden door contact op te nemen met de Klantendienst op de in artikel 16 aangegeven wijze; deze melding dient een nauwkeurige en volledige omschrijving te bevatten van de gebreken of fouten waarover wordt geklaagd. In dat geval zal de Klantendienst de mededeling van de Klant bevestigen en hem instructies geven voor het verzenden van het defecte product.

13.3 De Klant kan naar eigen goeddunken de herstelling of de vervanging van het product eisen, zonder kosten voor hem, tenzij de gekozen oplossing objectief gezien onmogelijk of buitensporig bezwarend is in vergelijking met de andere, rekening houdend met alle omstandigheden en in het bijzonder met die opgesomd in artikel 135 bis, lid 2, It. Consumentenwet.

13.4 De Verkoper De Leverancier kan weigeren de goederen in conformiteit te brengen door herstelling en vervanging indien herstelling en vervanging onmogelijk zijn of indien de door de Leverancier Verkoper te dragen kosten onevenredig zijn, rekening houdend met alle omstandigheden, met inbegrip van die bepaald in artikel 135-bis, lid 2, a) en b) van de It. Consumentenwet.

13.5 De Klant kan, naar eigen goeddunken, een passende prijsvermindering of beëindiging van het Contract eisen in geval van een van de volgende situaties: (i) de Leverancier Verkoper heeft nagelaten de goederen te herstellen of te vervangen, of heeft nagelaten de goederen te herstellen of te vervangen, indien mogelijk, krachtens artikel 135-ter, leden 1, 2 en 3 van de It. Consumentenwet of heeft geweigerd de goederen in conformiteit te brengen krachtens artikel 13.4 hierboven; (ii) een conformiteitsgebrek treedt op ondanks de poging van de Leverancier Verkoper om de conformiteit van de goederen te herstellen; (iii) het conformiteitsgebrek is zo ernstig dat het de onmiddellijke verlaging van de prijs of de beëindiging van de koopovereenkomst rechtvaardigt; (iv) de Leverancier Verkoper heeft verklaard of uit de omstandigheden blijkt duidelijk dat hij de conformiteit van de goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder aanzienlijke overlast voor de Klant zal herstellen. De Klant heeft niet het recht om het contract te beëindigen indien het conformiteitsgebrek van geringe betekenis is.

13.6 Indien na terugname van het product wordt vastgesteld dat het gereclameerde conformiteitsgebrek inderdaad bestaat, zijn de eventuele transport-, reparatie- of vervangingskosten voor rekening van de Leverancier Verkoper. In het andere geval, d.w.z. wanneer wordt vastgesteld dat het vermeende conformiteitsgebrek niet bestaat of dat er geen voorwaarden zijn voor de toepasselijkheid van de wettelijke garantie, is de wettelijke garantie niet van toepassing en komen alle transportkosten en de kosten in verband met de verificatie van het vermeende conformiteitsgebrek ten laste van de Klant, die daarvan in kennis wordt gesteld.

13.7 De Klant erkent en aanvaardt dat gebreken of beschadigingen die zich voordoen na de levering van de goederen, zoals die welke het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik door de Klant of door derden, niet gedekt zijn door de Wettelijke Garantie.

14. Herroepingsrecht

14.1 Overeenkomstig artikel 52 en volgende van het gewijzigde It. wetsbesluit nr. 206/2005 heeft de Klant het recht om het contract zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 (veertien) dagen vanaf de levering van de producten of vanaf de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde de producten fysiek in bezit krijgt. Indien de Klant in één bestelling meerdere producten heeft gekocht, verstrijkt de herroepingstermijn 14 (veertien) dagen na levering van het laatste product. Herroeping is niet toegestaan voor de soorten producten waarvoor dit uitdrukkelijk is uitgesloten krachtens artikel 59 van It. wetsbesluit nr. 206/2005, zoals gewijzigd (bijv. voor op maat gemaakte of duidelijk aangepaste goederen).

14.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Klant, overeenkomstig art. 54 van de It. Consumentenwet, naar eigen goeddunken een van de volgende methoden gebruiken:

 • toezending aan de Verkoper op het volgende contactadres: customercare@corneliani.it van het volledig ingevulde herroepingsformulier dat op de Website staat en beschikbaar is via de volgende link;
 • toezending aan de verkoper op het volgende contactadres: customercare@corneliani.it van een uitdrukkelijke intentieverklaring om het contract te herroepen.
In de e-mail voor de uitoefening van het herroepingsrecht of in het retourformulier moet de Klant verplicht het bestelnummer vermelden dat in de in artikel 5.4 bedoelde Ontvangstbevestiging is aangegeven.

 

14.3 Na ontvangst van het verzoek om herroeping, zal Drop de Klant onverwijld per e-mail op de hoogte stellen met een ontvangstbevestiging.

14.4 In geval van herroeping zullen aan de Klant, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop Drop op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant om het Contract te herroepen, alle bedragen worden terugbetaald die zijn betaald voor de uitvoering van het Contract, inclusief leveringskosten indien alle gekochte producten worden geretourneerd, met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Drop aangeboden minst dure wijze van standaardlevering. Dergelijke terugbetalingen zullen worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt. Indien de betaling onder rembours is verricht, geschiedt de terugbetaling door middel van een bankoverschrijving en is het de verantwoordelijkheid van de Klant om onverwijld de bankgegevens te verstrekken waarop de terugbetaling dient te geschieden (IBAN- nummer van de bankrekening van degene op wiens naam de factuur is uitgeschreven). De termijn voor terugbetaling na herroeping kan langer zijn indien de eventueel door de klant te betalen douanerechten op de terugbetaling in mindering moeten worden gebracht, zoals hieronder is aangegeven.In geval van herroeping worden alle douanekosten door de Verkoper voorgeschoten en blijven voor rekening van Corneliani, met uitzondering van retourzendingen uit de VS en Canada waarvoor de douanekosten voor rekening van de Klant zijn. Deze kosten worden voor het gemak van de klant in mindering gebracht op het terugbetalingsbedrag dat het resultaat is van de retourzending.

14.5 Tenzij Drop zelf heeft aangeboden de producten af te halen waarvoor het herroepingsrecht door de Klant is uitgeoefend, is de Klant verplicht de producten onverwijld en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop hij aan Drop zijn wens tot herroeping van het Contract heeft meegedeeld, aan Drop terug te zenden of af te geven. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Klant de producten vóór het verstrijken van de termijn van 14 (veertien) dagen terugstuurt naar het volgende adres: Corneliani ℅ PVS Services Italia Srl - Strada A di Gainago 2/A, Località Gainago - 43056 – Torrile (PR), Italië. De kosten voor het terugzenden van producten zijn voor rekening van de Klant. Behoudens de volgende bepalingen en voor het gemak van de Klant worden deze kosten, indien verschuldigd, in mindering gebracht op het terugbetalingsbedrag, dat als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht verschuldigd is. Corneliani behoudt zich het recht voor om de kosten voor het terugzenden van producten te wijzigen, bijvoorbeeld door gedeeltelijke retourzendingen en/of retourzendingen boven een bepaalde waarde en/of alleen retourzendingen uit bepaalde landen en/of alleen tijdens bepaalde periodes van het jaar gratis te maken door dit op de Website aan te geven en de Klant hiervan op de hoogte te stellen tijdens de retourprocedure.
Indien verschuldigd, zijn de retourkosten die voor rekening van de klant zijn en die van het terugbetalingsbedrag in mindering worden gebracht, de volgende:
- €10,00 voor Italië;

- €20,00 voor Europa;
- €40,00 voor het Verenigd Koninkrijk, om te zetten in de plaatselijke valuta op basis van de wisselkoers die geldt op het moment van de vergoeding;

- €50,00 voor Rusland, om te zetten in de plaatselijke valuta op basis van de wisselkoers die geldt op het moment van de vergoeding.

Bij retourzendingen vanuit de VS en Canada worden de retourkosten door de Verkoper voorgeschoten en zijn voor rekening van Corneliani.

14.6 Gelieve er nota van te nemen dat producten van fijn leder die onderworpen zijn aan C.I.T.E.S.-certificatie (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, in 1973 in Washington ondertekend), en die buiten het grondgebied van de Europese Unie zijn afgeleverd, slechts teruggezonden kunnen worden indien zij vergezeld gaan van het door de bevoegde instantie afgegeven certificaat. De Klant die van plan is dergelijke goederen terug te zenden, is bijgevolg verplicht de nodige documenten voor de terugzending van de goederen te verkrijgen en de daaraan verbonden kosten te dragen, die in geen geval ten laste van DROP kunnen worden geacht. Tenzij Drop heeft aangeboden de producten zelf af te halen, kan Drop de terugbetaling van de prijs van de producten opschorten totdat zij deze heeft ontvangen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welke situatie zich eerder voordoet.

14.7 De Klant moet de producten in intacte staat van bewaring, onbeschadigd, met de originele labels niet verwijderd en in de originele verpakking terugsturen. Het inpakken van de producten moet zorgvuldig geschieden, om te voorkomen dat de oorspronkelijke verpakking wordt beschadigd, beschreven of geëtiketteerd.

14.8 In geval van verval van het herroepingsrecht wegens het verstrijken van de termijnen, of in geval de terugzending niet kan worden aanvaard omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 14.7, draagt Drop zorg voor de betreffende mededeling per aangetekende brief met bericht van ontvangst; het product, indien reeds teruggezonden, blijft ter beschikking van de Klant in het magazijn van Drop gedurende een periode van 30 (dertig) dagen vanaf de datum van verzending van de aangetekende brief. Na deze periode verbindt Drop zich ertoe het product per koerier aan de Klant te retourneren. De verzendingskosten en de prijs van het product, indien reeds terugbetaald, zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

15. Bescherming van persoonsgegevens

15.1 De Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de Klanten is Corneliani. Drop verwerkt de persoonsgegevens van de Klant als verwerker, voor dit doel aangesteld op grond van artikel 28 van EU-verordening 2016/679. De doeleinden en methoden van verwerking worden gespecificeerd in de Privacyverklaring die op de Website is gepubliceerd en via de volgende link kan worden geraadpleegd: Privacybeleid

16 Klantenservice

16.1 De Klantenservice, tot wie de klant zich kan wenden voor informatie, bijstand of klachten, is bereikbaar op:

customercare@corneliani.it - +39 0280016430 - Contact

17 Online geschillenbeslechting

17.1 De Klant heeft de mogelijkheid om een beroep te doen op het door de Europese Commissie opgerichte platform voor de beslechting van geschillen in verband met online-verkoopcontracten ("ODR-platform"). Via het ODR-platform kunnen de Klant en Drop geschillen over online-aankopen oplossen met de hulp van een onpartijdige instantie. Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

18 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

18.1 Deze Algemene Voorwaarden worden volledig beheerst door het Italiaanse recht. De collisieregels en in ieder geval de regels van het internationaal privaatrecht, alsmede het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), aangenomen te Wenen op 11 april 1980, zijn uitgesloten. Dit alles onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de Klant zijn gewone verblijfplaats heeft. Elk geschil dat tussen de partijen kan ontstaan in verband met de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden of van elk Contract - mocht de Klant de zaak aan de gewone gerechtelijke instanties willen voorleggen - valt onder de exclusieve bevoegdheid, naar eigen goeddunken, van de Rechtbank van Fermo of van de Rechtbank van het land waar de Consument woont of gedomicilieerd is, indien dit laatste land een EU-lidstaat is. De Verkoper zal elk geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden voorleggen aan de bevoegde rechtbank van het land waar de Klant zijn gewone verblijfplaats heeft, indien dit een EU-lidstaat is; anders zal het worden voorgelegd aan de rechtbank van Fermo.