Privacybeleid overeenkomstig artikel 13 van de Europese Verordening nr. 2016/679

Geachte Gebruiker, wij delen u mede dat, na de procedure voor concurrerende biedingen overeenkomstig artikel 163-bis, lid 5, van de It. Faillissementswet, op 22 september 2021 de rechtbank van Mantua de handelsvennootschap "Corneliani S.r.l. in gerechtelijk akkoord”, die zich bezighoudt met de productie, de vervaardiging en de verkoop van kledingartikelen en aanverwante accessoires onder het merk "Corneliani", heeft toegewezen aan de vennootschap "Corneliani S.p.A.", statutair gevestigd te Milaan (MI), Via Durini no. 24, fiscaal nummer 11762610969.

De akte van overdracht van de commerciële tak van bedrijvigheid, zoals hierboven omschreven, aan de vennootschap "Corneliani S.p.A.” heeft juridische, boekhoudkundige en fiscale gevolgen met ingang van 1 december 2021.

"Corneliani S.p.A." wordt de enige verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in het kader van de activiteiten die worden uitgevoerd door de twee bedrijven die deelnemen aan de transactie, alsmede verwerkingsverantwoordelijke van de site www.corneliani.com (hierna de "Site"), waarbij de verwerkingsmethoden en -doeleinden ongewijzigd blijven.

Corneliani S.p.A. is zich bewust van het belang van de persoonsgegevens van de betrokkene (gebruiker van de site www.corneliani.com, hierna de "Gebruiker") en wil daarom - als ontwikkelaar en promotor van de activiteiten die beschikbaar zijn op de website www.corneliani.com - de Gebruiker informeren en de grootst mogelijke controle bieden over het beheer van de persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 van de Europese Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Verordening") met betrekking tot de gegevens die via de Website worden verzameld.

Daarom deelt Corneliani S.p.A., als nieuwe verwerkingsverantwoordelijke (hierna te noemen "Corneliani" of de "Verwerkingsverantwoordelijke"), u hierbij mede - krachtens en voor de doeleinden van artikel 13 van de Verordening - dat de gegevens die u verstrekt bij de toegang tot en de interactie met de Website zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de onderstaande privacyverklaring.

1. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.

Met betrekking tot de gegevens die via de Site worden verzameld:

 1. Corneliani S.p.A., statutair gevestigd te Milaan (MI), 20122, Via Durini nr. 24, BTW-nr. 11762610969, maatschappelijk kapitaal en reserves € 13.500.000,00, ingeschreven in het handelsregister van Milaan Monza Brianza Lodi, REA MI - 2623294 is de zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die via de Site zijn verzameld;
 2. Drop S.r.l., statutair gevestigd te Montegranaro (FM), 63812, Via Sandro Pertini nr. 1, BTW-nr. 01383870431, maatsch. kap. € 100.000,00 volledig gestort, ingeschreven in het handelsregister van Fermo, REA FM-201713 (hierna, “Drop”) is externe verwerker van de gegevens waarvoor Corneliani verwerkingsverantwoordelijke is;
 3. De functionaris voor gegevensbescherming (FG of Data Protection Officer - DPO) bij de verwerker kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: privacy@drop.it.

Voor alle inlichtingen betreffende de Verwerkingsverantwoordelijke en voor een volledige en bijgewerkte lijst van de verwerkers kan de Gebruiker contact opnemen met Corneliani door te schrijven naar privacy@corneliani.it of per fax naar +39 0376 304 308 of per post naar bovenstaand adres.

2. Categorieën van verzamelde persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt (hierna de "Persoonsgegevens") zijn de gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het navigeren op de Website tijdens een eventuele registratie op de Website (zoals bijvoorbeeld voornaam, achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord), bij het abonneren op diensten (zoals bijvoorbeeld Web Chat) die door de Verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar worden gesteld en/of bij het kopen van producten die door de Verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar worden gesteld (zoals bijvoorbeeld: voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, geslacht, gegevens uit sociale profielen, indien de Gebruiker zich via sociale profielen op de Website registreert, naast de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de online verkoopservice zoals, bijvoorbeeld, betalingsgegevens, facturatie- en leveringsadres, telefoonnummer.

3. Doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens.

De verwerking van Persoonsgegevens is gericht op de uitvoering van de volgende activiteiten:

 1. het sluiten en uitvoeren van het verkoopcontract van de op de Website aangeboden producten: de verstrekte Persoonsgegevens zullen worden gebruikt met het oog op het opstellen, beheren, uitvoeren en/of sluiten van het on-line verkoopcontract.
  De verstrekte gegevens zullen door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt met het oog op het beheer van de bestelling met betrekking tot bijvoorbeeld de betaling, de verzending, het in ontvangst nemen van eventuele retourzendingen, voor de klantenservice, voor de uitvoering van administratieve en boekhoudkundige doeleinden in verband met het beheer van de bestelling, voor de nakoming van de verplichtingen die door de geldende regelgeving worden opgelegd.
  In geval van betaling met een creditcard worden de fundamentele gegevens voor de uitvoering van de transactie (creditcardhouder, creditcardnummer, vervaldatum, verificatiecode) verwerkt door Drop S.r.l. of, indien nodig, door bedrijven die belast zijn met fraudebestrijding via een gecodeerd protocol en zonder dat derden hier op enigerlei wijze toegang toe kunnen krijgen. Deze informatie zal in geen geval door de Verwerkingsverantwoordelijke worden getoond of opgeslagen, behalve om de procedures met betrekking tot de aankoop af te ronden en de nodige terugbetalingen te doen in geval van terugzending van producten na uitoefening van het herroepingsrecht door de Gebruiker, of indien dit noodzakelijk is om fraude op de Website te voorkomen of aan de politie te melden.
 2. Registratie op de Website: in het geval dat de Gebruiker besluit zich te registreren op de Website, uitsluitend na een eventuele specifieke toestemming te hebben gegeven, zullen de Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt ten behoeve van de registratie op de Website en voor het gebruik van diensten bestemd voor geregistreerde gebruikers.
  In het bijzonder, bij het verstrekken van iemands voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en het instellen van een toegangswachtwoord, zullen deze worden verwerkt voor het aanmaken van een persoonlijk account, om het aankoopproces te versnellen, om de Gebruiker in staat te stellen de status van bestellingen te bekijken en updates over gedane aankopen te ontvangen, om zijn gegevens en eventuele ‘Voorkeuren’ in te stellen en te wijzigen die de navigatie zullen verbeteren, en om het account bij te werken, om de geschiedenis van retourzendingen en verzoeken om goederen te wijzigen te bekijken, om favoriete artikelen in het Winkelwagentje op te slaan.
  In het geval dat de Gebruiker zich registreert (of inlogt zonder geregistreerd te zijn) op de Website door middel van een sociaal profiel, na het verstrekken van voornaam, achternaam, e-mail uitsluitend na een eventuele en specifieke toestemming die nodig is om acties uit te voeren met het account van de Gebruiker, zullen deze worden verwerkt voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld. In sommige gevallen verlangen sociale media bepaalde feedback en informatie over het gebruik van de log-in. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de relevante privacydocumentatie op het sociale medium op het volgende adres HTTPS://IT-IT.FACEBOOK.COM/POLICY
 3. marketingdoeleinden na de aankoop van een product op de Website (soft spam): indien de Gebruiker een product op de Website heeft gekocht, worden de Persoonsgegevens verwerkt met het oog op het verzenden van promotie-e-mails over verwante producten;
 4. marketing-, profilerings- en marktonderzoekdoeleinden: in het geval dat de Gebruiker besluit zich in te schrijven op de Website, uitsluitend na een eventuele specifieke toestemming te hebben gegeven, zullen de Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt voor het verzenden van commerciële of promotionele communicatie, voor profileringsactiviteiten of voor het analyseren van voorkeuren gericht op het creëren van gepersonaliseerde content en aanbiedingen, alsmede voor het uitvoeren van marktonderzoek. Deze communicatie kan plaatsvinden via e-mail, SMS, MMS, WhatsApp. Er zij op gewezen dat de verwerking met het oog op profilering gedeeltelijk geautomatiseerd is en het mogelijk maakt clusters van gebruikers met vergelijkbare aankoopkenmerken en -voorkeuren samen te stellen om de commerciële initiatieven en voorstellen van Corneliani beter te kunnen richten;
 5. inschrijving op de Newsletter van Corneliani: indien de Gebruiker besluit zich in te schrijven op de Newsletter van Corneliani, uitsluitend na een eventuele specifieke toestemming te hebben gegeven, worden de Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt ten behoeve van het verzenden van commerciële of promotionele communicatie via e-mail, voor profileringsactiviteiten of het analyseren van voorkeuren gericht op het creëren van gepersonaliseerde content en aanbiedingen via e-mail, alsmede voor het uitvoeren van marktonderzoek.
 6. Web Chat service: in het geval dat de Gebruiker op de Website surft of zich registreert, worden Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor het verzenden van commerciële of promotionele communicatie, voor profileringsactiviteiten of de analyse van voorkeuren gericht op het creëren van gepersonaliseerde content en aanbiedingen, alsmede voor het uitvoeren van marktonderzoek via de Web Chat service;
 7. cv sturen: in het geval dat de Gebruiker besluit zijn cv via de Website te sturen, zal de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens gebruiken om het profiel van de Gebruiker in aanmerking te nemen voor een sollicitatie naar een openstaande vacature.
4. Rechtsgrondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor de in punt 3) genoemde doeleinden ligt in de verlening van diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke, in het beheer en de facilitering van de Website alsmede in de totstandkoming, de uitvoering en de eventuele beëindiging van het tussen partijen gesloten online-verkoopcontract en in de verplichtingen die verband houden met datzelfde contract en/of daaruit direct en/of indirect voortvloeien.

5. Manier van verwerking van de Persoonsgegevens.

De Persoonsgegevens die voor de in punt 3) genoemde doeleinden worden verzameld, worden verwerkt met gebruikmaking van hoofdzakelijk computer- en/of telematicamethoden en -hulpmiddelen, en met gebruikmaking van organisatorische en logische methoden die strikt verband houden met de verwezenlijking van de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden, waarbij veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de risico's van vernietiging of verlies, zelfs per ongeluk, van de gegevens, ongeoorloofde toegang of verwerking die niet is toegestaan of niet strookt met de in deze privacyverklaring vermelde verzameldoeleinden, tot een minimum te beperken.

Dergelijke maatregelen kunnen echter, gezien de aard van het medium voor onlinetransmissie, het risico van ongeoorloofde toegang tot of verspreiding van gegevens niet absoluut beperken of uitsluiten. Daartoe is het raadzaam regelmatig na te gaan of de computer is uitgerust met passende software voor de bescherming van netwerkgegevensoverdracht, zowel inkomend als uitgaand (zoals bijgewerkte antivirussystemen), en of de internetprovider passende maatregelen heeft genomen voor de beveiliging van netwerkgegevensoverdracht (zoals firewalls en spamfilters).

De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe de gegevens te verwerken overeenkomstig de beginselen van behoorlijkheid, rechtmatigheid en transparantie, ze te verzamelen voor zover dit noodzakelijk en juist is voor de verwerking, en toe te staan dat ze alleen worden gebruikt door daartoe gemachtigd personeel.

6. Verstrekking van de Persoonsgegevens.

De Persoonsgegevens die voor de in punt 3) hierboven vermelde doeleinden worden verzameld, worden rechtstreeks door de Gebruiker verstrekt, met uitzondering van de gegevens die worden verzameld in geval van registratie en toegang tot de Website via een sociaal profiel en de aankoopgegevens die door Drop S.r.l. worden verstrekt in geval de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor profilering.

Het verstrekken van Persoonsgegevens die op de Website als ‘verplicht’ worden gekwalificeerd, is strikt noodzakelijk om de activiteiten onder punt 3) uit te voeren.
Elke weigering van de Gebruiker om Persoonsgegevens te verstrekken die op de Website als ‘verplicht’ worden gekwalificeerd, brengt de onmogelijkheid mee om de activiteiten onder punt 3) uit te voeren.

De mededeling van andere gegevens dan die welke op de Website als ‘verplicht’ zijn aangegeven, is daarentegen facultatief en heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de in punt 3) hierboven bedoelde activiteiten.

In voorkomend geval en indien nodig zal het verplichte of facultatieve karakter van de gegevensverstrekking in elk geval worden aangegeven, waarbij aan de verplichte informatie een speciaal teken (*) zal worden toegevoegd.

7. Openbaarmaking en verspreiding van persoonsgegevens

De Persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke, door het personeel en de consultants van de Verwerkingsverantwoordelijke - die zullen optreden als personen die gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken -, door de bedrijven van de Groep en door de betreffende permanente vestigingen, alsmede door bedrijven die de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke technische en organisatorische diensten verlenen in verband met de Website en het beheer van marketing-, profilerings- en marktonderzoekactiviteiten in hun hoedanigheid van verwerkers of personen die gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, binnen de grenzen en voor de doeleinden die in punt 3) zijn uiteengezet. Persoonsgegevens kunnen met name openbaar worden gemaakt aan:

 1. derden, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van het contract voor de aankoop van producten op de Website (de kredietinstelling voor de uitvoering van elektronische betaaldiensten op afstand met credit-/debitcard) en leveranciers van diensten in verband met de verkoop (koeriers, logistieke bedrijven), specifiek aangewezen als verwerkers, voor zover strikt noodzakelijk voor de uitvoering van ondersteunende taken;
 2. wetshandhavings- of gerechtelijke en/of administratieve autoriteiten, overeenkomstig de wet en na een formeel verzoek van dergelijke entiteiten, of wanneer er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de openbaarmaking van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) vermeende onwettige activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of daartegen op te treden, of om overheidscontrole- en toezichthoudende autoriteiten bij te staan; (2) zich te verdedigen tegen vorderingen of aantijgingen van derden, of om de veiligheid van de eigen website en het eigen bedrijf te beschermen; of (3) de rechten, eigendom of veiligheid van de Verwerkingsverantwoordelijke, zijn gelieerde ondernemingen, klanten, werknemers of andere entiteiten uit te oefenen of te beschermen;
 3. openbare of particuliere entiteiten die toegang hebben tot de Persoonsgegevens op grond van bepalingen van de wet, regelgeving of communautaire wetgeving, binnen de grenzen waarin deze bepalingen voorzien.

De Persoonsgegevens zullen niet worden verspreid.

8. Rechtsgrondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen binnen de Europese Unie en aan landen buiten de Europese Unie voor de in punt 3) genoemde doeleinden.
Doorgifte van Persoonsgegevens aan derde landen buiten de Europese Unie zal plaatsvinden indien de derde landen een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, zoals bepaald door passende adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie.
Doorgifte van Persoonsgegevens aan derde landen buiten de Europese Unie bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie zal alleen plaatsvinden wanneer er standaard contractbepalingen zijn die van tijd tot tijd door de Europese Commissie worden goedgekeurd voor de doorgifte van Persoonsgegevens of wanneer er bindende bedrijfsvoorschriften (BCR's) zijn.
De Gebruiker kan verzoeken om kopieën van gegevens die zijn doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie door te schrijven naar het volgende adres: privacy@corneliani.it.

9. Opslagperiode van de Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden, afhankelijk van het doel, opgeslagen in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor het sluiten en uitvoeren van verkoopcontracten van producten die op de Website worden aangeboden: tot de afsluiting van de administratief-boekhoudkundige formaliteiten. Factuurgegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf de factuurdatum. Wat meer bepaald de Persoonsgegevens omtrent de betaling betreft: tot de certificering van de betaling en de afsluiting van de desbetreffende administratief-boekhoudkundige formaliteiten na het verstrijken van het herroepingsrecht en de voorwaarden die op het betalingsgeschil van toepassing zijn;
 • Persoonsgegevens met betrekking tot de registratie op de Website: tot de annulering van de Website;
 • Persoonsgegevens met betrekking tot marketing-, profilerings- en marktonderzoekdoeleinden (inclusief gegevens met betrekking tot inschrijving op de Newsletter van Corneliani, de Web Chat service en soft spam): tot het opt-out verzoek van de Gebruiker;
 • Persoonsgegevens die in het cv zijn opgenomen: tot 6 maanden na verzending van het cv.

Na het verstrijken van de bovenvermelde termijnen, worden de Persoonsgegevens definitief gewist. Dit laat onverlet de gevallen waarin opslag gedurende een latere periode noodzakelijk is in verband met een geschil, een verzoek van de bevoegde autoriteiten of op grond van het toepasselijke recht.

Het beheer en de opslag van Persoonsgegevens vinden plaats in archieven of op servers binnen de Europese Unie die eigendom zijn van de Verwerkingsverantwoordelijke en/of derde bedrijven die zijn aangesteld als Verwerkers en die, in ieder geval, momenteel in Italië zijn gevestigd.

10. Rechten van de Gebruiker.

Door te schrijven naar het volgende adres privacy@corneliani.it kan de Gebruiker te allen tijde zijn rechten ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen op grond van de privacywetgeving, zoals hieronder weergegeven.
De Gebruiker heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende Persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die Persoonsgegevens en van volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • bestaan van het recht van de Gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat Persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de gegevens niet bij de Gebruiker worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de Gebruiker.

De Gebruiker heeft ook het recht om:

 • in kennis te worden gesteld over het bestaan van passende waarborgen krachtens artikel 46 AVG inzake de doorgifte indien Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie;
 • een kopie te verkrijgen van de Persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • in de in artikel 17, lid 1, AVG bedoelde gevallen onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen door te schrijven naar het volgende adres: privacy@corneliani.it;
 • vervollediging van onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen;
 • zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende Persoonsgegevens te verkrijgen;
 • de beperking van de verwerking te verkrijgen in de gevallen bedoeld in artikel 18, lid 1, AVG;
 • in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat de hem betreffende Persoonsgegevens te ontvangen die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt en deze gegevens zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden in de gevallen bedoeld in artikel 20 AVG; om zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid aan andere entiteiten uit te oefenen, moet de Gebruiker een uitdrukkelijk verzoek doen door te schrijven naar het volgende adres: privacy@corneliani.it;
 • te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende Persoonsgegevens, met inbegrip van profilering;
 • niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.
11. Wijzigingen aan deze privacyverklaring.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen door deze aan de Gebruiker bekend te maken op www.corneliani.com. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig, met als referentie de datum van de laatste wijziging die aan het eind van het document staat vermeld.

Indien de Gebruiker de in deze privacyverklaring aangebrachte wijzigingen niet aanvaardt, kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken zijn Persoonsgegevens te wissen.

Tenzij anders bepaald, blijft de vorige privacyverklaring van toepassing op de Persoonsgegevens die tot dan toe zijn verzameld.