ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP EN HET GEBRUIK VAN DE GIFTCARD

Wat is de Giftcard

De Giftcard is een cadeaubon die online kan worden verkregen op de Website www.corneliani.com (hierna algemeen aangeduid als ‘Website’), die kan worden gebruikt voor een persoonlijke aankoop of om cadeau te doen aan een derde.

Zodra de aankoopprocedure van de Giftcard is voltooid, wordt een e-mail met de code van de cadeaubon verzonden aan de geadresseerde (‘Ontvanger’) die bij de aankoop door de Koper is aangegeven. De Giftcard kan meteen door de Ontvanger worden gebruikt voor de aankoop van uitsluitend producten die worden verkocht op de Website, zonder verdere activering van de Giftcard, die actief is vanaf de verzending van de eerdergenoemde e-mail.

De Giftcard wordt uitgegeven door Corneliani S.p.A., met hoofdkantoor in Milaan (MI), Italië, 20122 Via Durini 24, Fiscaal nummer en btw-nummer 11762610969 (hierna ‘Corneliani’) en wordt verkocht op de Website door Drop Srl, met hoofdkantoor in Montegranaro, Italië, 63812, viale Sandro Pertini nr.1, Fiscaal nummer en btw-nummer 01383870431 (hierna ‘DROP’ of ‘Verkoper’).

Corneliani is ook eigenaar van de Website, en Leverancier – Producent van de verkochte producten op de Website.

De aankoop en het gebruik van de Giftcard worden geregeld door de hieronder vermelde Algemene Aankoop- en Gebruiksvoorwaarden.

De aankoop van de op de Website verkochte producten wordt echter geregeld door de Algemene Verkoopvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd in de rubriek ‘Verkoopvoorwaarden’ van de Website. Tenzij anders bepaald in deze Algemene Aankoop- en gebruiksvoorwaarden, wordt volledig verwezen naar de bovengenoemde Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Aankoop van de Giftcard

De klant die een Giftcard wil kopen (hierna ‘Koper’) moet een telematische bestelling aan de Verkoper sturen door het product ‘Giftcard’ te selecteren en het aan de winkelwagen toe te voegen.

De Koper moet bij het selecteren van de Giftcard de waarde aangeven die hij/zij eraan wil geven, die niet lager mag zijn dan € 100,00 (honderd/00). De waarde van de Giftcard is ook de aankoopprijs ervan.

Naast de naam en het adres van de Koper en van de Ontvanger van de Giftcard, moet de Koper bij de aankoop ook een geldig e-mailadres van de Ontvanger aangeven voor de verzending

van de Giftcard. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om na te gaan of een geldig e-mailadres is ingevoerd, aangezien bij opgave van een ongeldig e-mailadres de Verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Om de bestelling te verzenden moet de klant op het opschrift ‘In winkelwagen’ klikken.

Zie voor het aanmaken van een persoonlijk account artikel 3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd in de rubriek ‘Verkoopvoorwaarden’ op de Website. De aankoop van een Giftcard kan plaatsvinden met alle betaalmethodes die op de Website worden aangeboden.

Met de verzending van het bestelformulier bevestigt de Koper dat hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden en dat hij/zij deze onvoorwaardelijk heeft aanvaard, naast de specifieke Algemene Voorwaarden die het gebruik en de aankoop van een Giftcard regelen en de privacyverklaring. Alvorens de bestelling te verzenden wordt de Koper daarom gevraagd de Algemene Verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen (waarvan een kopie kan worden afgedrukt met de printknop en/of die kunnen worden opgeslagen voor persoonlijk gebruik).

Op de aankoop van de Giftcard kunnen geen kortingen en/of acties worden toegepast, inclusief eventuele aanbiedingen en/of acties op de Website, die hoe dan ook alleen geldig zijn voor de directe aankoop van de op de Website verkochte producten.

Na de aankoop wordt de Giftcard met de aan de cadeaubon gekoppelde code naar het e-mailadres van de Ontvanger verzonden dat bij de aankoop is aangegeven.

 

Herroepingsrecht

De Koper kan, in de hoedanigheid van consument krachtens het Italiaanse wetsbesluit Nr.206/2005, binnen de termijn van 14 (veertien) dagen na de aankoop van de Giftcard het herroepingsrecht uitoefenen op de wijze die bepaald is in artikel 14 van de Algemene Verkoopwaarden die kunnen worden geraadpleegd in de rubriek ‘Verkoopvoorwaarden’ van de Website, met uitzondering van wat uitsluitend geldt voor de herroeping van de aankoop van andere producten dan de Giftcard.

Het herroepingsrecht ten opzichte van de aankoop van een Giftcard is alleen uitoefenbaar als de Giftcard nog niet door de Ontvanger is gebruikt.

In het geval van de uitoefening van het herroepingsrecht ten aanzien van de aankoop van een Giftcard, zal de Verkoper, zodra de kennisgeving van herroeping is ontvangen en het niet-gebruik van de Giftcard is geverifieerd, het voor de aankoop betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de Verkoper kennis heeft gekregen van de herroeping. De terugbetaling vindt plaats met dezelfde betaalmethode als voor de aankoop van de Giftcard is gebruikt.

Wanneer de Verkoper de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht van de Koper ontvangt, wordt na de controle dat de Giftcard nooit gebruikt is, ook een e-mail aan de Ontvanger van de Giftcard gestuurd met de melding dat met het oog op

de uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper, de Giftcard (en de bijbehorende code van de cadeaubon) niet meer bruikbaar is.

 

Gebruik van de Giftcard

Na de bestelling ontvangt de Koper een bevestigings-e-mail met een samenvatting van de bestelling. Tegelijk wordt een e-mail naar de Ontvanger van de Giftcard gestuurd op het e-mailadres dat bij de aankoop door de Koper is aangegeven met daarin de code van de cadeaubon die aan de Giftcard is gekoppeld. De Giftcard werkt meteen op het moment van verzending en hoeft niet te worden geactiveerd.

De Ontvanger die met de Giftcard een aankoop wil doen, kan de aankoopprocedure volgen zoals is gespecificeerd in de Algemene Verkoopvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd in de rubriek ‘Verkoopvoorwaarden’ van de Website. Op het moment van betaling moet de Ontvanger de optie ‘Giftcard toepassen’ kiezen en daarna de code van de cadeaubon die aan de Giftcard gekoppeld is invoeren. Voor elke afzonderlijke bestelling kan niet meer dan een Giftcard worden gebruikt.

De Giftcard kan meerdere malen worden gebruikt tot de waarde is opgebruikt en in elk geval binnen een jaar na de uitgiftedatum. Na elke besteding wordt de waarde van de Giftcard automatisch verminderd totdat deze volledig is opgebruikt. Het bijgewerkte saldo van de Giftcard kan op de Website worden geraadpleegd in de rubriek ‘uitchecken’ of in het gebied onder ‘Giftcard’.

Als de begin- of restwaarde van de Giftcard niet voldoende is om de gewenste aankoop op de Website te doen, kan het ontbrekende bedrag worden betaald met de andere betaalmethodes die voor de aankopen op de Website zijn voorzien, zoals bepaald in de Algemene Verkoopvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd in de rubriek ‘Verkoopvoorwaarden’ van de Website.

De aankoop van producten op de Website met een Giftcard worden geregeld door de bepalingen in de Algemene Verkoopvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd in de rubriek ‘Verkoopvoorwaarden’ van de Website.

De Giftcard is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de Ontvanger en mag niet aan derden worden verkocht.

De Giftcard kan uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van de producten die op de Website worden verkocht; de Giftcard kan niet worden gebruikt voor de aankoop van een andere Giftcard en de waarde kan niet in geld worden omgezet.

De Giftcard is een waardepapier aan toonder en staat gelijk aan contant geld. Bij oneigenlijk gebruik, verlies, diefstal en/of schade kan de Giftcard dus niet worden geblokkeerd en/of vervangen en/of terugbetaald. Bovendien kan geen aansprakelijkheid worden toegeschreven aan de Verkoper en/of aan Corneliani voor eventueel oneigenlijk en/of frauduleus gebruik van de Giftcard.

Het risico van verlies en het eigendom van de Giftcard gaan immers over op de Koper en/of de Ontvanger bij de elektronische verzending van de Giftcard naar het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven bij aankoop van de Giftcard.

Giftcards die met frauduleuze of illegale middelen zijn verkregen, worden als nietig beschouwd en kunnen dus niet worden gebruikt voor de aankoop van producten die voor verkoop worden aangeboden op de Website.

 

 

Geldigheidsduur

De Giftcard is actief vanaf de verzenddatum aan de Ontvanger en is een jaar geldig. Na afloop van die periode kan de Giftcard niet meer worden gebruikt en kan de eventuele restwaarde niet meer worden gebruikt en/of vergoed.

 

 

Retourzending en herroepingsrecht voor producten die met de Giftcard zijn aangekocht

In het geval de Ontvanger gebruik maakt van het herroepingsrecht en dus van het recht op retour van een product dat alleen met een Giftcard is aangekocht, vindt de terugbetaling plaats door de uitgifte door de Verkoper van een bon die voor volgende aankopen op de Website kan worden gebruikt met een geldigheid van 12 (twaalf) maanden vanaf de afgiftedatum.

Als de herroeping en de retour daarentegen betrekking hebben op een bestelling die betaald is met een ander betaalmiddel dan de Giftcard, vindt de terugbetaling voor de waarde van de Giftcard plaats door afgifte door de Verkoper van een bon zoals hierboven aangegeven en, voor het bedrag boven de waarde van de Giftcard met hetzelfde betaalmiddel dat door de Ontvanger bij de aankoop is gekozen.

Als de herroeping in dit geval gedeeltelijk is en de retour slechts een paar van de aangekochte producten betreft, wordt de terugbetaling met de aanvullende betaalmethode met voorrang uitgevoerd.

Voor de procedures en voorwaarden met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht en recht op retour van producten die met een Giftcard zijn gekocht, wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 14 van de Algemene Verkoopvoorwaarden die beschikbaar zijn in de rubriek ‘Verkoopvoorwaarden’ van de Website.

 

Wettelijke conformiteitsgarantie voor producten die met de Giftcard zijn gekocht

De producten die op de Website met een Giftcard zijn gekocht vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie als bedoeld in artikel 13 van de Algemene Verkoopvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd in de rubriek ‘Verkoopvoorwaarden’ van de Website.

Privacy en Verwerking van persoonlijke gegevens

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in het privacybeleid, dat ook te vinden is in de rubriek ‘Privacybeleid’ op de Website, en dat ook als integraal onderdeel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden moet worden beschouwd.

 

Mededelingen en klantenservice

Elke mededeling en/of klacht over het gebruik van de Giftcard kan worden verzonden naar de klantenservice via e-mail naar het adres customercare@corneliani.it of telefonisch naar het volgende telefoonnummer +39 0280016430.

De Koper of Ontvanger moet eventuele storingen van de Giftcard tijdig melden en hoe dan ook niet later dan de wettelijke termijnen van de wettelijke conformiteitsgarantie door contact op te nemen met de klantenservice op het bovenstaande e-mailadres of telefoonnummer.

 

Privacy en Verwerking van persoonlijke gegevens

Overeenkomstig art. 14 van verordening (EU) 2016/679 informeert Corneliani S.p.A., met statutaire zetel in Milaan (MI), via Durini 24, 20122, in zijn hoedanigheid van "Verwerkingsverantwoordelijke", u dat de persoonlijke gegevens die worden verstrekt door een derde partij voor het gebruik van de diensten van de "giftcard” zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze informatie. De oorsprong van de verwerking moet worden gezocht in de ondertekening van een zogenaamd "beding ten behoeve van een derde" (geregeld door de artikelen 1411, 1412 en 1413 van het Burgerlijk Wetboek) waarin de ontvanger van de "giftcard" door de bedinger is geïdentificeerd als persoon aan wie de dienst/het goed dat is overeengekomen met de belover (aanbieder van de "giftcard") kan worden geleverd.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De verwerkingsverantwoordelijke en de FG kunnen worden bereikt op de hoofdzetel of door een e-mail te sturen naar privacy@corneliani.it.

De persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres van de ontvanger van de giftcard), verzameld via de koper van de giftcard, worden uitsluitend verwerkt en gebruikt voor het verzenden en gebruiken van de "giftcard". De wettelijke basis van de gegevensverwerking ligt in artikel 6, 1 letter b) van verordening (EU) 2016/679 (de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is). De gegevens worden verwerkt met gebruikmaking van hoofdzakelijk computer- en/of telematicamethoden en -hulpmiddelen, en met gebruikmaking van organisatorische en logische methoden die strikt verband houden met de verwezenlijking van de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden, waarbij veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de risico's van vernietiging of verlies, zelfs per ongeluk, van de gegevens, ongeoorloofde toegang of verwerking die niet is toegestaan of niet strookt met de in deze privacyverklaring vermelde verzameldoeleinden, tot een minimum te beperken.

De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de levering en het gebruik van de giftcard, dus gedurende de tijd die vereist is door de belastingwetgeving op contracten, ze zullen alleen worden gearchiveerd en verwerkt in geval van controles en verificaties, ook door de bevoegde autoriteiten.

De gegevens zullen op geen enkele manier worden verspreid en kunnen bekend zijn bij de volgende categorieën van betrokkenen: (i) werknemers en consultants van de verwerkingsverantwoordelijke, door deze naar behoren gemachtigd om de gegevens te verwerken en hiertoe opgeleid; (ii) dienstverleners die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn aangesteld als gegevensverwerkers; (iii) personen, publiek of privaat, die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens op grond van de bepalingen van de wet, regelgeving of gemeenschapswetgeving, binnen de door deze regels gestelde grenzen.

Als betrokkene krijgt u de volgende rechten: (a) toegang tot uw persoonlijke gegevens; (b) rectificatie en actualisering van de gegevens, verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens (inclusief, waar mogelijk, het recht om te worden vergeten en geannuleerd); (c) zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor legitieme doeleinden en waar mogelijk uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met Corneliani S.p.A. via e-mail naar privacy@corneliani.it.

We herinneren u er ook aan dat het altijd mogelijk is om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voor Italië, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Roma; de website www.gpdp.it of www.garanteprivacy.it, e-mail protocollo@gpdp.it, PEC protocollo@pec.gpdp.it).

 

Toepasselijk recht en onlinebeslechting van geschillen met de consument en bevoegde rechter

Voor het toepasselijk recht, de onlinebeslechting van eventuele geschillen met de consument en de bevoegde rechter wordt verwezen naar de beschrijvingen onder artikel 17 en 18 van de Algemene Verkoopvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd in de rubriek ‘Verkoopvoorwaarden’ van de Website.